skip to Main Content
Frågor Och Svar Ödmården

Frågor och svar Ödmården

Om området

Vem upplåter marken som är aktuell för vindkraftsparken?

Det är huvudsakligen Bergvik Skogs egen mark. Även de kraftledningar som behövs för att få den producerade elen ut på stamnätet kommer huvudsakligen att byggas på Bergvik Skogs egen mark.

Hur har ni kommit fram till just det här området?

Vi tittade efter platser med goda vindförhållanden i norra Svealand och södra Norrland och relativt få bofasta. Därefter har förstudier genomförts för ett antal områden. Några projekt har gått vidare och Ödmården är ett av de projekt som nått ända fram till en tillståndsansökan. Ett område i Ovanåker kommun, Hälsingeskogen, har kommit lika långt. För det området lämnades också en ansökan in i juli i år.

Vilken bebyggelse finns i närområdet?

Bebyggelsen inom två km från parkens områdesgräns är gles och begränsas till enstaka hus eller mindre grupper av permanentbostäder och fritidsbostäder. Sunnäsbruk, Sillvik och Överhammaren ligger mellan drygt en och två km från områdesgränsen i öster och består av enstaka bostadshus. Ytterligare längre ut finns byarna Sunnäs i öst och Axmar bruk i sydöst med några tiotal byggnader vardera. De större samhällena Ljusne och Vallvik ligger ca sju km nordost om parken. Längs kusten öster om parken på omkring en halvmils avstånd ligger grupper av både fritidsbostäder och permanentbostäder. Väster om parken längs E4:an ligger värdshuset Tönnebro på drygt en km avstånd.

Har hänsyn tagits till synpunkter från närboende?

Vi har haft en samrådsprocess i två steg, ett samråd sommaren 2012 och ett samråd i april 2013. Utöver detta har vi tagit emot synpunkter från kommunen, länsstyrelse, närboende, jägare, fritidsboende och andra intressenter och utifrån dessa har vårt ansökningsområde formats. Vi började planera för ett 85 km2 stort område som delvis låg betydligt närmare Ljusne och Vallvik. Dialogen med de olika intressentgrupperna har lett till vi nu ansökt om att få bygga vindkraftverk inom ett område på 37 km2 beläget längre i söder.  Även i andra hänseenden har inkomna synpunkter påverkat parkens utformning och vi kan med fog säga att vi lyssnat och tagit intryck av vad människor har sagt till oss.

Blåser det tillräckligt i området?

Ja, det är bra vindförhållanden. Medelvinden i området har utifrån 12 månaders mätningar beräknats vara ca 7 m/s på 120 m höjd, vilket anses vara en bra vindresurs. Mätningar pågår kontinuerligt och en ny mätmast restes i februari 2014 som komplement till de sodarer som mäter i området sen tidigare.

Om MKB – Miljökonsekvensbeskrivningen

Vilka blir miljökonsekvenserna av en vindkraftspark i Ödmården?

Bergvik Skog bedömer att de största konsekvenserna av en vindkraftsetablering i Ödmården skulle bli ett positivt tillskott av förnybar el och en positiv konsekvens för hushållning av naturresurser. En liten påverkan kommer det bli på boendemiljön och på möjligheten att röra sig fritt i området vintertid. Bedömningen är att påverkan på ljudmiljön, landskapsbild, fåglar, fladdermöss, vattenlevande djur, landlevande djur, hydrologi, strandskydd, kulturmiljö, försvarsintressen, radiolänkstråk samt friluftsliv, fiske, jakt och turism kommer att vara ringa. Även påverkan på människor och djur från skuggor, hinderbelysning och elektromagnetiska fält bedöms som ringa.

Vilka naturvärden finns i området? Kommer de att påverkas och i så fall hur?

Inom ansökningsområdet finns inga riksintressen eller skyddade områden som t.ex. naturreservat. Det finns ett antal områden som Bergvik Skog frivilligt undantagit från aktivt skogsbruk och några nyckelbiotoper, främst bestående av områden med äldre sumpskog. Det finns också ett antal våtmarker med lågt till relativt högt naturvärde (klass 3 och klass 4).

Med den försiktighet som kommer att iakttas är den sammantagna bedömningen att konsekvenserna för naturvärden i området är ringa.

Vilka kulturvärden finns i område? Kommer de att påverkas och i så fall hur?

Området har med anledning av projekt Ödmården inventerats med avseende på kulturhistoriska lämningar. Resultaten visar att det finns totalt 151 lämningar i området; varav 3-4 stycken är fasta fornlämningar medan resten klassas som övrig kulturhistorisk lämning.

Lämningarna är överlag få och härrör främst från tiden då man tillverkade kol för järnbruket, dvs. de är rester av resmilor och liggmilor med tillhörande kojlämningar. Fasta fornlämningar och fornlämningsområden är skyddade enligt lag och för att försäkra sig om att fasta fornlämningar inte kommer till skada under byggnation kommer de att märkas ut i fält. Övriga kulturminnen kommer så långt möjligt att undvikas.

Det finns ett kulturreservat vid Axmar bruk. Hur kommer det att påverkas?

Kulturreservatet är beläget ca 3 km sydost om parkens sydöstra gräns. På grund av det långa avståndet kommer påverkan från vindkraftsparken att bli liten. Från enstaka platser i kulturreservatets landområden kommer delar av vindkraftverk synas i landskapsbilden. Från reservatets vattenområden blir något fler verk synliga, men inte heller här dominerar de landskapsbilden.

Vilka fågelarter finns i området? Kommer de att påverkas och i så fall hur?

Fågelinventeringar har utförts i området. Utöver en häckfågelinventering har riktade inventeringar utförts för bland annat örn, smålom, tjäder och nattskärra. Resultaten visar att fågellivet i området är typiskt för skogstypen men att antalet skogshöns var anmärkningsvärt få. Området är också präglat av skogsbruk med endast få kvarvarande intressanta biotoper.

Ett område med aktivt tjäderspel och en tjärn som ibland används som boplats för smålom samt spelande nattskärror hittades. För att skydda tjäderspelplatsen, smålom och nattskärror kommer skyddszoner upprättas och vissa områden undantas från anläggningsarbeten under känsliga häckningsperioder. Inga örnbon finns inom området men bolaget kommer att åta sig att ordna så att slaktavfall från området transporteras bort och att en viss sträcka av järnvägen hålls ren från tågdödade djur för att minska risken att locka dit rovfåglar.

Med dessa åtgärder bedöms konsekvenserna för fåglar i området bli små.

Vilka andra djurarter finns i området? Kommer de att påverkas och i så fall hur?

Vanliga klövdjur som älg och rådjur finns i området. Enstaka större rovdjur kan också förekomma tidvis. Den sammantagna bedömningen är att påverkan på landlevande däggdjur är ringa. Fladdermöss är ett djur som ofta nämns i vindkraftsammanhang. Området saknar dock förutsättningar för att vara en god fladdermuslokal då grottor, gruvor, gamla ruiner eller blockstensområden som medger större yngelkolonier saknas. Vidare saknas i ansökningsområdet direkt närhet till sträckleder såsom kusten i öst eller Ljusnan i norr. Den sammantagna bedömningen är att konsekvenserna för fladdermusfaunan i området är ringa.

Hur påverkas människor av en vindkraftetablering som den i Ödmården?

Under anläggningsskedet ökar trafiken och olika aktiviteter i området. Detta påverkar framkomligheten på vägar tillfälligt samt ökar ljudnivån i närområdet. Under driftskedet sker underhåll av vindkraftverken med hjälp av vanliga personbilar. Detta ska inte påverka närboende nämnvärt.

Då vindkraftverken är relativt höga så kommer de att synas i omgivningen. Detta kan uppfattas som störande av vissa och positivt för vissa, beroende på vilken inställning man har till verksamheten.

Vindkraftverken kommer under vissa väderleksförhållanden att höras vid omkringliggande bostäder. Ljudet kommer att hålla sig inom uppsatta riktlinjer men kan upplevas som störande av en del personer.

Hur påverkas jakt och friluftsliv?

Jakten kommer att påverkas under byggperioden då mycket folk rör sig i området. Bolaget kommer därför att kompensera berörda jaktlag för detta. En positiv effekt för jakten och friluftsliv kan vara att vägnätet utökas och förstärks vilket förbättrar framkomligheten. Vintertid kan en viss risk för iskast från vindkraftverken förekomma varför försiktighet då bör iakttas.  Under största delen av året, t ex vid bär- och svampsäsong, påverkas inte möjligheten att vistas i skogen.

Hur påverkas skogsbruket?

Under anläggningsskedet påverkas skogsbruket tillfälligt då bland annat vägar används mer frekvent. Under driftskedet påverkas skogsbruket positivt av att vägnätet förstärks inom området. Viss försiktighet kan behöva iakttas vid de väderförhållanden under vintern då risk för iskast föreligger.

Om vindkraftverken

Hur många vindkraftverk kommer parken att bestå av?

Bergvik Skog ansöker om att få bygga upp till 98 vindkraftverk i området. Det kan alltså inte bli fler än 98 verk eftersom ansökan begränsar detta. Däremot kan antalet komma att minskas något vid den slutliga planeringen före byggstart beroende på bl. a. vilken typ och storlek av verk som väljs och de då gällande ekonomiska förutsättningarna.

Hur höga är verken?

Bergvik Skog ansöker om att få bygga verk som har upp till 220 meter totalhöjd, dvs. från marken till översta rotorbladets spets. Så höga verk finns i dagsläget inte, men för att ta höjd för framtida teknikutveckling är ansökan formulerad så.

Vilken typ av verk kommer att byggas?

Det bestäms i en upphandling när alla tillstånd är på plats och det finns en ägare till parken.

Om elproduktionen

Hur mycket el kommer att produceras i Ödmården?

En park på 98 st. vindkraftverk, skulle kunna producera uppemot 1 TWh förnybar el varje år Bedömningen idag är att parken får en slutlig utformning som gör att produktionen kommer att hamna någonstans i området 0,6 – 1,0 TWh

Hur mycket är det och hur mycket räcker det till?

1 TWh motsvarar ca 0,7 % av Sveriges totala elförbrukning/-produktion på ca 150 TWh/år och skulle räcka till hushållsel för ca 200 000 hushåll varje år.

Behöver nya ledningar byggas?

Ja. Anslutning till stamnätet planeras ske vid en ny stamnätstation i Grönviken, ca 2 mil väster om parken i Ockelbo kommun. De nya kraftledningarna kommer nästan helt och hållet att dras på Bergvik Skogs egen mark.

Vad händer när det inte blåser?

När det inte blåser står vindkraftverken stilla och då produceras ingen el. I Sverige har vi tillräckligt med vattenkraft för att utan större problem kunna reglera en årsproduktion av ca 30 TWh vindkraft. År 2013 producerades knappt 10 TWh el från vindkraft i Sverige.

Om tidplanen

Vad händer härnäst?

process_fosEn komplett ansökan om miljötillstånd har nu inlämnats till Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation (MPD) i Dalarna. Ärendet kungjordes i Söderhamnskuriren den 3:e mars och alla berörda har nu möjlighet att lämna sina synpunkter direkt till MPD. Under de närmsta månaderna behandlas ärendet och sedan fattar MPD sitt beslut.

För att MPD ska kunna genomföra prövningen krävs också att Söderhamns kommun dessförinnan har tillstyrkt ansökan. Ett beslut från Miljöprövningsdelegationen väntas komma innan sommaren 2014.

När kan ett bygge inledas?

Det är inte troligt att en byggnation kan inledas före 2016. Miljötillståndet måste först vinna laga kraft och sen ska en överlåtelseprocess genomföras. Därefter ska utrustning och underleverantörer upphandlas, elanslutningen ska säkerställas och andra förberedelser genomföras.

Hur lång tid tar det att bygga Ödmårdens vindkraftspark?

Vindkraftsparken i Jädraås med 66 verk i Ockelbo kommun tog ett och ett halvt år att färdigställa. Ett vindkraftverk tar ca en arbetsvecka att uppföra sedan alla delar finns på plats och fundamenten är klara. Eftersom lyftkranar är mycket kostsamma och ofta debiteras dygnsvis ligger det i anläggningsägarens intresse att förkorta byggtiden så mycket som möjligt. Byggtiden för Ödmården uppskattas till ca två år

När kan elproduktionen komma igång?

Elproduktionen kommer igång sedan vindkraftverken har anslutits och testkörts. Detta väntas vara klart tidigast år 2017.

Om ekonomi

Vad kostar det att bygga en vindkraftspark som Ödmården?

Investeringskostnaden är naturligtvis beroende av exakt hur många vindkraftverk som till slut blir byggda men den totala kostnaden beräknas ligga mellan 3 och 4 miljarder kronor för en park i den här storleksordningen.

Hur kommer projektet att finansieras?

Projekt av denna typ finansieras vanligvis via banker tillsammans med eget kapital från ägaren av parken.

Vem kommer att bygga vindkraftsparken?

Det är inte bestämt vem som kommer att bygga och driva en vindkraftspark i Ödmården. När tillståndet är klart planerar Bergvik Skog att överlåta projektet till ett annat företag som är specialiserat på att bygga och driva vindkraftsparker.

Kan privatpersoner investera i vindkraftspark Ödmården?

Det finns möjlighet att investera i vindkraftsprojekt på olika sätt. Om intresset är tillräckligt stort kommer Bergvik Skog att erbjuda ett lokalt delägande i vindkraftspark Ödmården. Anmälan kan ske via hemsidan eller genom att på annat sätt kontakta Bergvik Skog.

Får närområdet även ta del av de genererade intäkterna från vindkraftsparken?

Under drifttiden kommer en del av vindkraftsparkens intäkter tillfalla lokalsamhället i form av bygdemedel på 30 000 kronor per verk och år. Ändamålet med dessa bygdemedel är att främja utveckling och investeringar som gagnar det allmänna intresset såsom stöd till det lokala föreningslivet, kulturevenemang, utbildning, upprustning av anläggningar eller liknande. Både föreningar och enskilda, verksamma inom parkens närområde, kan söka bidrag.

 Om risker

Är det farligt gå nära ett vindkraftverk?

Största delen av året är det inte farligt att gå nära ett vindkraftverk. Vid minusgrader kombinerat med viss fuktighet kan is bildas, som senare kan lossna från rotorblad och turbinhus. Tillfartsvägar är därför försedda med varningsskyltar för detta och då bör på skyltarna angivet avstånd hållas.

Vilka risker finns förknippade med vindkraft?

Olycksrisker är små och påverkar i första hand de personer som arbetar med service och underhåll. Vindkraftverken står under ständig kontroll via dataövervakning där felmeddelande skickas direkt till jourhavande personal om någon avvikelse inträffar.

Om arbetstillfällen

Hur många nya arbetstillfällen kan det bli av en vindkraftspark i Ödmården?

Studier av andra stora vindkraftsparker i Sverige visar att för långvariga arbetstillfällen kan nyckeltalet 0,5 årsarbeten per verk och driftsår användas, varav 75 % skapas lokalt/regionalt. För en park med 98 verk i Ödmården skulle det innebära ca 37 lokala/regionala arbetstillfällen årligen under drifttidens 20-25 år. För byggfasen används nyckeltalet 20 årsarbeten per verk, varav 25 % tillfaller lokala/regionala entreprenörer. För en park med 98 verk skulle det innebära nära 500 lokala/regionala årsarbeten under byggtidens ca två år.

För mer om arbetstillfällen se http://vindkraft.bergvikskog.se/om-vindkraft/arbetstillfallen-runt-vindkraftsparker/

Om ljud

Hur låter det i Ödmården idag?

Det nuvarande ljudet i och omkring ansökningsområdet utgörs huvudsakligen av mänskliga verksamheter så som trafik på vägar och järnväg på ömse sidor om området samt det skogsbruk som bedrivs. De flesta bostäder kring ansökningsområdet ligger närmare befintlig väg (E4) eller järnväg än områdesgränsen. Det naturliga ljud som finns i området är främst det ljud som skapas av vindens rörelse genom träd och buskar.

 

Hur mycket kommer det att låta från vindkraftverken?331017210_01_Ljudber_V112_119m_bostader

Hur ljudutbredningen kring parken kommer att se ut beror på exakt hur vindkraftverken placeras och vilken typ av vindkraftverk som byggs samt av meteorologiska förhållanden. Ljudnivåerna kring parken kommer att ligga under Naturvårdsverkets riktvärde på 40dB(A) som oftast används vid vindkraftetableringar i Sverige.

Kartbilden visar resultatet från en beräkning utförd med Naturvårdsverkets rekommenderade metod ”Ljud från landbaserade vindkraftverk”. Enligt den rekommenderade metoden har värsta tänkbara scenario använts. Bland annat antas att det alltid blåser mot bostaden, verken låter som mest och ingen hänsyn tas till maskerande ljud som lövprassel och vägtrafik.

Beräkningarna är gjorda med vindkraftverket Vestas V112 och exempellayouten från ansökan. Exempellayouten visar hur parken skulle kunna utformas om tillstånd erhölls och användes ut fullt ut.

Den gröna linjen i kartan visar var programmet har beräknat 40dB(A).

 

Hur mycket låter det inne i en vindkraftspark som Ödmården?

I exempellayouten står verken relativt tätt och på de flesta platser hörs fler än ett verk samtidigt. Ljudnivåerna beräknas uppgå till ca 45-50 dB(A) inne i parken. Nära ett verk kan ljudnivån uppgå till ca 55 – 60 dB(A). Detta kan jämföras med riktvärden för buller från vägtrafik. På uteplats vid hus anges 55 dB(A) som riktvärde. Bor man vid en större väg är det således troligt att man har en ljudnivå i den storleksordningen på sin tomt.

Mer om ljud från vindkraft kan läsas här.

Fler allmänna frågor & svar finns här: http://vindkraft.bergvikskog.se/om-vindkraft/fragor-svar/

Back To Top