skip to Main Content

Komplettering av ansökan och MKB

I januari 2014 har Bergvik Skog lämnat in de kompletteringar som MPD (miljöprövningsdelegationen) i Dalarnas län har begärt in hösten 2013. Kompletteringar begärs in för att MPD ska anse att en ansökan är komplett.

Utöver dessa kompletteringar har Bergvik även besvarat de frågor som inkommit från Länsstyrelsen i Gävleborg, Ovanåkers kommun, Rättvik kommun, Bollnäs kommun samt Falu kommun.

Här nedan finns allt inlämnat material. Materialet är uppdelat i två delar. Frågor som rör själva ansökan samt de frågor som berör MKB, miljökonsekvensbeskrivningen. De frågor som berör MKBn ligger som en bilaga till huvuddokumentet (Bilaga A8).

Huvuddokumentet:

Svar Föreläggande om Komplettering

Bilagor:

Innehållsförteckning Komplettering

Bilaga A3 Komplettering

Bilaga A4 Komplettering

Bilaga A5 Komplettering

Bilaga A6 Komplettering

Bilaga A7 Komplettering

Bilaga A8 Komplettering (MKB)

Nedanstående bilagor är bilagor till dokument A8 och berör då MKBn.

Bilaga A8-17 Komplettering, Undantag restriktioner

Bilaga A8-18 Komplettering, Karta grannparker

Bilaga A8-19 Komplettering, Fågelinventeringarna sammanställda

Bilaga A8-20 Komplettering, Karta Fasta fornlämningar och väg

Bilaga A8-21 Komplettering, anmälan till FMIS

Bilaga A8-22 Komplettering, Karta Avrinningsomr med väg och exempellayout

Bilaga A8-23 Komplettering, Alternativ med flyttad sydgräns

Bilaga A8-24 Komplettering, Alternativ inom VK1

Bilaga A8-25 Komplettering, Forskningsrapporter om ljud

Bilaga A8-26 Komplettering, Karta omgivande intressen och ljud

Bilaga A8-27 Komplettering, Fotomontage och Landskapsanalys

Bilaga A8-28 Komplettering, MKN

Bilaga A8-29 Komplettering, Fladdermusinventering

 

Om Du har svårigheter att öppna filer, högerklicka och välj ”spara mål som”. Spara lokalt på Din dator och öppna sedan dokumentet därifrån.

2014-01-16

Back To Top