skip to Main Content

Intervju med Bergvik Skog

I samband med att ansökan blev klar och skickades in till Länstyrelsenfick vi en intervju med Peter Svantesson på Bergvik Skog om ansökan, vad den innehåller och varför Bergvik Skog håller på med vindkraft.

Hej Peter, kan du berätta lite om hur projektet ser ut och hur många verk som ni vill bygga?

Javisst! Vi ansöker om tillstånd för att få bygga 83 vindkraftverk i ett område norr om Svabensverk. Området ligger mellan riksväg 50 och kommungränsen mot Bollnäs. När vi började utredningarna kring projektet hade vi två delområden. I vår ansökan om miljötillstånd har vi helt tagit bort det nordvästra området och dessutom minskat det sydöstra. Vi har flyttat områdets södra gräns längre bort från Svabensverk och Gårdviksbo. Vi har också tagit bort områden i nordväst och väst och håller minst en kilometers avstånd till gränsen mot Bollnäs kommun.

Det är ju ganska stora förändringar jämfört med hur området såg ut vid den här tiden förra året. Vad beror det på?

Genom samrådsprocessen och i dialogen med närboende, fritidsboende, jägare, kommunen och andra intressenter har vi fått in en rad synpunkter på projektet. I projekt Hälsingeskogen har vi valt att hålla formella samråd i två steg; ett steg sommaren 2012 och ett steg efter att projektområdet reviderats våren 2013. I samband med dessa samrådssteg, men även under tiden däremellan, har vi fört en dialog med människor och grupper som på olika sätt är berörda av våra planer. Vi har även sedan april 2013 en utställning om projektet på plats i Svabensverk. Under sommarmånaderna har den stått öppen varje dag och en dag i veckan har den varit bemannad med personer från projektet. Detta för att finnas tillgängliga med information och för att kunna svara på frågor.

Vi har också gjort en rad utredningar av bl. a. natur- och kulturvärden, som har lärt oss mycket om området i fråga.

Utifrån de synpunkter som inkommit i samråden och den kunskap vi fått genom de inventeringar som vi genomfört, har området minskats och anpassats. Ansökningsområdet är till ytan mindre än hälften av området som var aktuellt vid samråd 1 sommaren 2012; ca 28 km2 nu jämfört med ca 65 km2 då. Som jag redan nämnt har vi helt tagit bort ett delområde och även flyttat gränserna. Antalet verk har reducerats från upp till 140 till 83.

Att vi nu lämnat in ansökan om miljötillstånd är en viktig milstolpe i projektet.

Vad händer nu?

Ansökan behandlas nu av miljöprövningsdelegation (MPD) i Dalarna. I första läget gör tjänstemännen på länsstyrelsen en bedömning av om vår ansökan ger en tillräckligt allsidig belysning av projektet för tillståndprövningen. Detta kan eventuellt resultera i att MPD återkommer och ber oss att komplettera ansökan på vissa punkter. När de anser att ansökan är komplett kungör de ärendet och alla berörda har återigen möjlighet att lämna sina synpunkter, denna gång direkt till MPD. Därefter behandlar MPD ärendet och fattar beslut angående miljötillståndet.

Bergvik Skog är ju ett skogsbolag. Varför håller ni på med vindkraft?

Det är en bra fråga, som har flera svar. Världen står inför klimatförändringar som alla måste bidra till att förhindra så långt det bara är möjligt. Vi på Bergvik Skog är inget undantag. Vi förvaltar skog som tar upp koldioxid och dessutom kan bli till biobränsle till förnybar el- och värmeproduktion. Men vi kan också upplåta mark till vindkraft, en annan form av förnybar elproduktion. Allt detta kan vi göra och samtidigt bidra till positiva ekonomiska resultat i verksamheten, som självklart är en annan drivkraft för oss. Alla företag måste gå med vinst för att inte gå omkull och det gäller även skogsbolag.

Ja, att det handlar om förnybar el är ju onekligen en fördel. Vilka nackdelar ser du med vindkraft?

Vindkraftverk hörs och syns, det går inte att undvika. De är höga och står oftast på höga platser i terrängen. De går inte att gömma, så är det. Somliga oroar sig för ljud, men alla projekt får ett begränsningsvärde för ljud. Detta bestäms av MPD och anges i miljötillståndet. Praxis är att det inte får låta mer än 40 dB(A) vid bostadshus, även fritidsboende, och det klarar vi med det förslag som vi lämnat in till MPD.

En del framför vindkraftens oregelbundna produktion som en nackdel. I Sverige har vi förmånen att vår stora tillgång på vattenkraft ger oss möjlighet att reglera vindkraft och annan intermittent kraftproduktion på ett smidigt sätt. Studier visar att Sverige kan producera 30 TWh vindkraft med hjälp av den reglerkraft vi redan har och dit är det en bit kvar.

Iskast och hinderbelysning är två nackdelar som vi tror kommer att få tekniska lösningar innan det blir dags att bygga Hälsingeskogen. Radarstyrd hinderbelysning finns redan idag och avisningsutrustning för vindkraftverk är under utveckling.

Vilka fördelar ser du med en vindkraftetablering lik den i Hälsingeskogen?

Det finns många fördelar. Förutom den förnybara elen är kanske den största fördelen de arbetstillfällen som skapas. Vi vet ju från andra stora parker som byggts i Sverige att med 83 verk blir det drygt 30 arbetstillfällen lokalt eller regionalt, direkt och indirekt. 11-12 personer kommer att anställas som vindkrafttekniker och för dem krävs en chef, en del administration och lokaler som ska skötas. Vägarna till kraftverken måste underhållas både sommar- och vintertid, så det kommer bli en hel del jobb för lokala entreprenörer för det också. Besöksnäringen kommer kunna dra fördelar med ökad omsättning eftersom trafiken och antalet personer som rör sig i trakten kommer att öka. På kort sikt, under byggtiden, kommer dessutom många lokala entreprenörer ha möjlighet att sälja sina tjänster. I Jädraås var ett femtital lokala och regionala företag engagerade.

Under drifttiden kommer del av vindkraftsparkens intäkter tillfalla lokalsamhället i form av bygdemedel på 30 000 kronor per verk och år. För en park med 83 verk betyder det närmare 2,5 miljoner årligen. Ändamålet med dessa bygdemedel medel kommer vi att diskutera med lokala företrädare. Tänkbara syften är stöd till det lokala förenings- och näringslivet, kulturevenemang, upprustning av anläggningar eller liknande.

Tack!

 

2013-08-07

Back To Top