skip to Main Content

Komplettering av ansökan och MKB

Den 2014-02-24 inlämnade Bergvik Skog komplettering av ansökan och miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för vindpark Ödmården, som MPD (Miljöprövningsdelegationen) begärt in i januari i år.

Här nedan finns allt inlämnat material. Materialet är uppdelat i två delar – komplettering som rör ansökan respektive komplettering som rör miljökonsekvensbeskrivningen. Kompletteringen av ansökan hanteras i det s k huvuddokumentet och kompletteringen av miljökonsekvensbeskrivningen utgör en bilaga (A8) till huvuddokumentet.

Om Du har svårigheter att öppna filer, högerklicka och välj ”spara mål som”. Spara lokalt på Din dator och öppna sedan dokumentet därifrån.

Innehållsförteckning

Huvuddokument komplettering

Bilaga A3 – Karta över ansökningsområdet

Bilaga A4 – Justerade villkorsförslag (avsnitt 2)

Bilaga A5 – Jämförelse mellan tidigare och nuvarande villkorsförslag

Bilaga A6 – Justerade åtaganden (avsnitt 4)

Bilaga A7 – Jämförelse mellan tidigare och nuvarande åtaganden

Bilaga A8 – Kompletteringar till miljökonsekvensbeskrivningen (MKB)

Nedanstående bilagor är bilagor till dokument A8 och berör miljökonsekvensbeskrivningen.

Bilaga 38 – Karta undantagna restriktioner

Bilaga 39 – Karta undantagna restriktioner

Bilaga 40 – Karta undantagna restriktioner

Bilaga 41 – Karta undantagna restriktioner

Bilaga 42 – Karta avgränsning av ansökningsområdet

Bilaga 43 – Kriterier alternativa lokaliseringar

Bilaga 44 – Utredning om påverkan Natura 2000-område Skärjån

Bilaga 45 – Beslut om godkännande av frivillig arkeologisk utredning

Bilaga 46 – Kvitto från Riksantikvarieämbetet

Bilaga 47 – Karta fotopunkter

Bilaga 48 – Kompletterande fotomontage

Bilaga 49 – Sammanfattande fågelrapport

Bilaga 50 – Reviderad fladdermusrapport

Bilaga 51 – Komplettering av landskapsanalys

Bilaga 52 – Karta täktlägen

Bilaga 53 – Karta avrinningsområden, layout och vägar

Bilaga 54 – Karta exempellayout 98 verk

Bilaga 55 – Koordinatlista 98 verk exempellayout

Bilaga 56 – Karta översiktsplan Söderhamns kommun

Bilaga 57 – Karta riksintressen

Bilaga 58 – Karta närliggande projekt

Bilaga 59 – Karta bostadsinventering

 

Back To Top