skip to Main Content

Hälsingeskogen

Välkommen till projekt Hälsingeskogens hemsida! Här finner Du information och nyheter om projektet samt uppgifter om hur Du kommer i kontakt med oss.

Nyheter om projektet

Ovanåkers Kommun Tillstyrker Projekt Hälsingeskogen

Ovanåkers kommun tillstyrker projekt Hälsingeskogen

Måndagen den 7 mars beslöt kommunfullmäktige i Ovanåkers kommun att tillstyrka vindkraftsprojektet Hälsingeskogen. I och…

Läs mer

Örnobservationer leder till viloläge i projektet.

Vid projektering av vindkraftsparker eftersträvar Bergvik Skog att ta så stor hänsyn som möjligt till flera olika aspekter bl.a. flora och fauna. Vi genomför flera olika typer av inventeringar bl.a. fågelinventeringar.

Under årets uppföljande inventering av kungsörn har ett spelflygande örnpar observerats inom ansökningsområdet för Hälsingeskogen. Vid uppföljande besök har dock ingen häckning eller ens avbruten häckning konstaterats i eller i närheten av ansökningsområdet.

Förra året, 2013, konstaterades spelflykt ca 4-5 km längre norrut – utanför ansökningsområdet. Året dessförinnan 2012 observerades ingen spelflykt av kungsörn alls.

Kungsörnen har ett högt skyddsvärde i Sverige och vi anser det vara av största vikt att följa upp årets observationer. Med anledning av det så har vi beslutat att införa ett ”viloläge” i projektet för att nästa säsong åter genomföra inventeringar med syfte att få större klarhet i frågan om det finns häckande örn inom ansökningsområdet eller ej.

Uppdaterad information kommer att finnas här när en ny inventering har gjorts.

Komplettering av ansökan och MKB

I januari 2014 har Bergvik Skog lämnat in de kompletteringar som MPD (miljöprövningsdelegationen) i Dalarnas län har begärt in hösten 2013. Kompletteringar begärs in för att MPD ska anse att en ansökan är komplett.

Utöver dessa kompletteringar har Bergvik även besvarat de frågor som inkommit från Länsstyrelsen i Gävleborg, Ovanåkers kommun, Rättvik kommun, Bollnäs kommun samt Falu kommun. Allt inlämnat material hittar Du här.

Vindmätning i Hälsingeskogen

Under hösten 2013 har Bergvik Skog påbörjat en vindmätning med hjälp av en mast. Masten är 120 meter hög och placerad på Lilla Gångberget, strax öster om projektområdet. Detaljerad kunskap om vindens hastighet, riktning och turbulens är viktiga förutsättningar för en vindkraftspark. För detta behövs vinddata från platsen för den planerade vindkraftsparken samt att dessa mätningar pågår under tillräckligt lång tid, omkring ett år.

anemometer

Skålkorsanemometern består av skålar monterade i ändarna på ett kors som roterar i vinden. Ju högre vindhastighet desto snabbare roterar skålkorset.

Hittills i projektet har beräkningar av elproduktion och placering av vindkraftverk baserats på data från den sodar som mätt vinden i området sedan sommaren 2011. Sodar är ett instrument som mäter vindhastighet och vindriktning på många höjder över marken med hjälp av ljudvågor. I en mast är vindmätare placerade på några utvalda höjder. En typ av vindmätare är skålkorsanemometern, se bilden till höger.

-Med resultaten från vindmätningarna kommer vi att kunna göra förfinade elproduktionsberäkningar och optimera placeringen av vindkraftverken ytterligare , säger Camilla Tisell Fredriksson, meteorolog på Pöyry och ansvarig för vindrelaterade frågor i projekt Hälsingeskogen. -En bra uppskattad elproduktion är av största betydelse för det företag som kan komma att bygga och driva en vindkraftspark i Hälsingeskogen. Och en optimerad placering av vindkraftverken är viktig för att kunna få ut så mycket energi som möjligt ur vinden och samtidigt inte belasta vindkraftverken med alltför mycket turbulens som kan leda till ökat slitage, avslutar Camilla Tisell Fredriksson.

En mast med vindmätare på olika höjd finns nu utplacerad på Lilla Gångberget.

Ansökan om miljötillstånd inskickad

Nu har projekt Hälsingeskogen kommit så långt att ansökan med miljökonsekvensbeskrivning är färdig och inskickad till Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation. Ansökan skickades till MPD den 30 juli 2013. Den finns att läsa och ladda ner här. Ett utskrivet exemplar i fyra pärmar finns att läsa i vårt utställningsrum på Pannkakshuset Bockahästen i Svabensverk.

Här kan du läsa en intervju med Peter Svantesson om ansökan, vad den innehåller och varför Bergvik Skog håller på med vindkraft.

2013-08-07

Inte längre en nyhet

På projektets arkivsida finns gamla nyheter sparade.

Läs till exempel om arbetstillfällen som skapas kring en vindkraftspark (2012-11-30), vår utflykt till Fjällberget (2012-11-12) och den Demoskop-undersökning om vindkraft som genomförts i Ovanåkers kommun (2012-09-20).

Back To Top