skip to Main Content

Frågor och svar om ansökan

Bergvik Skog har i slutet av juli 2013 lämnat in en ansökan om miljötillstånd för att bygga och driva en vindkraftspark i ett område nordost om Svabensverk i Ovanåkers kommun, Hälsingland. Området är ca 28 km2 stort och ligger i den södra spetsen av Ovanåkers kommun, mellan riksväg 50 och kommungränsen mot Bollnäs. Ansökan avser en park med 83 vindkraftverk.

Ansökan med tillhörande MKB och bilagor till denna utgör totalt fyra pärmar. Här presenterar vi några vanliga frågor med svar för att ge en snabb inblick i vad ansökan och MKB verkligen innehåller.

Frågor om området

Frågor om MKB – miljökonsekvensbeskrivningen

Frågor om vindkraftverken och producerad el

Frågor om tidplanen

Frågor om investering och arbetstillfällen

Frågor om risker

 

Här finns en intervju med Peter Svantesson på Bergvik Skog med anledning av inlämnandet av ansökan.

 

Här finns en pdf att ladda ner med samtliga frågor och svar.

Hälsingeskogen-FoS-ansökan Hälsingeskogen-Intervju-om-ansökan

2013-09-11

Back To Top