skip to Main Content

Ödmården

Välkommen till projekt Ödmårdens hemsida. Här finner du information och nyheter om projektet samt uppgifter om hur du kommer i kontakt med oss.

Nyheter om projektet

Avslag för begäran om prövningstillstånd för Ödmården

Mark- och miljööverdomstolen avslog den 16 mars bolagets begäran om prövningstillstånd. Det betyder att mark-…

Läs mer

Överklagar mark- och miljödomstolens beslut för Ödmården

Bergviks Skog har nu inlämnat en kompletterande redogörelse för vilka skäl som utgör grund för…

Läs mer

Ödmården

Mark- och miljödomstolen upphävde den 18 januari Länsstyrelsen i Dalarnas län, miljöprövningsdelegationens, beslut den 3 mars…

Läs mer

MPD lämnar tillstånd

Miljöprövningsdelegationen beslutade 2016-03-03 att lämna Bergvik Skog tillstånd att uppföra Ödmårdens vindkraftspark. Tillståndet omfattar att…

Läs mer

Ansökan om koncession för kraftlinje

En ansökan om koncession för kraftlinje mellan Ödmårdens vindkraftspark och en planerad stamnätstation i Lingbo…

Läs mer

Bygglov beviljat för vindmätningsmast

2015-02-24 beviljade Söderhamns kommun bygglov för ännu en vindmätningsmast inom ansökningsområdet. Bygglovet gäller för en 150 meter hög mast placerad nordost om Tönnebro.

2015-04-09

Bergvik Skog bemöter synpunkter och frågor från remissinstanser

Bergvik Skog inlämnade 2014-12-01 ett yttrandet som bemöter alla synpunkter och frågor från de olika remissinstanserna. Nästa steg är därmed att miljöprövningsdelegationen ska fatta sitt beslut i tillståndsfrågan. Yttrandet och bemötanden återfinns i sin helhet för nedladdning under Bemötande remissinstanser.

2015-02-09

Kommunen har tillstyrkt Projekt Ödmården

Måndag den 27 oktober beslöt kommunfullmäktige att tillstyrka vindkraftsparken. Därmed kan Bergviks ansökan om miljötillstånd prövas av Miljöprövningsdelegationen för Dalarnas och Gävleborgs län.

Vindkraftverk

2014-11-11

Översiktsplan tema vindkraft

Måndag den 29 september antog kommunfullmäktige i Söderhamn en ny översiktsplan tema vindkraft. Projekt Ödmården ligger inom ett av de utpekade områdena i den nya planen.

2014-10-16     

Jädraås vindkraftspark – vad hände sen?

Jädraås Vindkraftspark – Vad Hände Sen?

Bergvik Skog har tagit fram en film om Jädraås vindkraftspark som stod klar i maj 2013.

Vad hände när vindkraftsparken stod klar? Hur många arbetstillfällen skapades och vilka arbetsuppgifter finns här?

Titta på filmen och skapa dig en egen uppfattning!

Klicka här för mer information.

2014-04-28

Frågor och svar

Frågor och svar om projektet finns att läsa här; http://vindkraft.bergvikskog.se/fragor-och-svar-om-odmarden/

2014-03-13

Kungörelse

Den 3/3 kungjorde Miljöprövningsdelegationen (MPD) vid Länsstyrelsen i Dalarnas län Bergvik Skogs ansökan om uppförande av vindkraftsparken Ödmården. Kungörelsen har publicerats i Söderhamskuriren. Fullständiga handlingar i ärendet finns tillgängliga här på hemsidan, på Söderhamns stadsbibliotek, på Länsstyrelsen Dalarna samt vid Bergviks Skogs utställning om Ödmården på Centrum för Flexibelt Lärande (CFL) i Söderhamn.

Bilden nedan visar hur tillståndsprocessen ser ut och var i processen Ödmården befinner sig.

bild_processen

2014-03-07

Komplettering inlämnad för Ödmården

Den 2014-02-24 inlämnade Bergvik Skog de kompletteringar som MPD (miljöprövningsdelegationen) begärt in i januari i år. Kompletteringar begärs in för att MPD ska anse att ansökan är komplett.

Utöver dessa kompletteringar har Bergvik även besvarat de frågor som inkommit från Länsstyrelsen Gävle, Söderhamns kommun och Gävle kommun. Allt inlämnat material finns att läsa här.

vkv-i-skog Foto:Arise Windpower

2014-02-26

Utställningen på CFL (Centrum för Flexibelt Lärande) fortsätter under våren

I Söderhamn på CFL (Centrum för Flexibelt Lärande) finns en utställning om vindkraftsprojektet Ödmården. Utställningen finns tillgänglig under CFLs ordinarie öppetider, vardagar 07.30 -16.00. Vi finns på plats vid utställningen alla tisdagar (förmiddag) för att svara på frågor.

Utöver information om projektet finns även ett blädderexemplar av ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen som lämnades in i somras samt kompletteringen som lämnades i ni februari tillsammans med svar på de frågor som inkommit från Länsstyrelsen Gävle, Söderhamns kommun och Gävle kommun.

Välkomna!

bild

Affischer om Vindpark Ödmården; Rollup med fotomontage

2014-02-06

Vindmätning i Ödmården

Under hösten söktes och beviljades bygglov för en vindmätningsmast inom ansökningsområdet. Masten är ca 150 meter hög och placerad vid Långmyran, i höjd med Sillvik. Arbetet med fundament och fästen för staglinor på platsen är färdigt. Själva masten monteras ihop och sätts på plats med hjälp av helikopter inom de kommande veckorna.

Hittills i projektet har beräkningar av elproduktion och placering av vindkraftverk baserats på data från de sodarer som mätt vinden omkring området sedan sommaren 2011. Sodarerna var placerade ca 2,5 km nordväst om Överhammaren respektive Maråker. Sodar är ett instrument som mäter vindhastighet och vindriktning på många höjder över marken med hjälp av ljudvågor, se bilden nedan. I en mast placeras vindmätningsinstrument på intressanta höjder vilket ger ett säkrare resultat.

Vindmätningsmasten kommer att ge mer detaljerad kunskap om vindens hastighet, riktning och turbulens vilka är viktiga förutsättningar för en vindkraftspark. Masten kan även ge indikationer på vilken påverkan nedisning har i området.

 

2014-01-24

Ny projektledare för Ödmården

Sedan oktober har projekt Ödmården en ny projektledare, Per Skyttner.  Per har tidigare arbetat som produktionschef på Kvarnsvedens pappersbruk och tidvis även jobbat med planering och genomförande av större investeringsprojekt. Han har därigenom skaffat sig en bred erfarenhet av projektarbete samt av energi- och miljöfrågor. Per bor sen många år i Borlänge men härstammar från Ljusdals kommun i västra Hälsingland. Han har nu sin arbetsplats på Bergvik Skogs huvudkontor i Falun.

– Det ska bli spännande att efter alla år i pappersindustrin gå vidare till att arbeta med vindkraft. Jag är övertygad om att vindkraft kommer att fortsätta växa starkt och utvecklas under de närmaste åren, både i Sverige och utomlands. Det känns roligt att få komma in i denna framtidsorienterade bransch och att bidra till en miljövänlig och hållbar energiförsörjning. Jag har själv ett stort intresse för energifrågor och efter att ha jobbat med en av de absolut största elförbrukarna i landet och de utmaningar som man där står inför så inser jag värdet av att ny elproduktion kan skapas här i landet.

– Ett gediget arbete ligger bakom den utformning som projektet har idag vilket innebär att parken ska kunna producera största möjliga mängd förnybar el med minsta möjliga påverkan på omgivningen. Liksom min kollega Torsten som är projektledare för Hälsingeskogen, tror även jag att en vindkraftspark i Ödmården kan bidra till landsbygdsutvecklingen på ett mycket positivt sätt, med flera nya jobb och med bygdemedel som på olika sätt kan komma till nytta för människorna i närområdet.

Ansökan om miljötillstånd lämnades in i somras till Länsstyrelsen men dialogen med berörda parter fortsätter. Om det finns frågor eller funderingar finns Per tillgänglig via telefon och e-post.

P_-Skyttner-e1380607884540

E-post: per.skyttner@bergvikskog.se

Telefon: 023-58375

2013-12-11

 

Genomförda aktiviteter under hösten

Efter inlämning av ansökan har arbetet med projektet fortgått.bild

Ansökan om bygglov för att uppföra en vindmätningsmast inom området lämnades in till Söderhamns kommun 9:e september och bygglovet beviljades den 22:e oktober.

I början av oktober öppnades en utställning om projektet på Centrum för Flexibelt Lärande (CFL) i Söderhamn. Utställningen höll under ett par veckor öppet parallellt med utställningen i Axmarbruk innan den senare stängdes för vintern. Utställningen på CFL finns kvar även efter nyår och där finns bland annat ett blädderexemplar av inlämnad ansökan och miljökonsekvensbeskrivning.

Den 19:e oktober hölls ett informationsmöte med representanter från Allis (Aktiv levande landsbygd i Söderhamn).

Härnäst inväntas kungörelse av ansökan från miljöprövningsdelegationen
(MPD) föregående av eventuell kompletteringsbegäran.Bild1

2013-12-11

Välkommen till en utställning om Vindkraftprojekt Ödmården

Vårt sommarkontor på Svarta Katten i Axmar har nu stängt. Vi tackar alla som har besökt oss!

Istället har vi öppnat en utställning om vindkraftsprojektet på Centrum för Flexibelt Lärande (CFL) i Söderhamn. Utställningen är öppen varje vardag mellan 07.30 och 16.00. Måndagar, jämna veckor, mellan 11.00 och 14.00 finns vi på plats för att berätta mer och svara på frågor. Välkomna!

2013-11-08

 

Platskontoret i Axmar

Hela hösten vid Ödmården

Välkommen att prata vindkraft och projekt Ödmården med oss!

Varannan måndag (jämna veckor) under hela hösten kommer det att finnas möjlighet att ställa frågor och få infomation om projekt Ödmården. Ett utskrivet blädderexemplar av tillståndsansökan kommer även att finnas på plats. Vi håller öppet hus mellan kl. 15-20 i Axmarbruk på Café Svarta Katten. Vi bjuder på kaffe och kaka.

Mer information:  Platskontor Ödmården hösten 2013

Tillståndsansökan inlämnad

Den 23 juli lämnades tillståndsansökan för Ödmården in till Miljöprövningsdelegationen (MPD) i Dalarnas län. Nu inväntas eventuella kompletteringskrav alternativt den officiella kungörelsen som kommer att publiceras av MPD.

Ansökan återfinns i sin helhet för nedladdning under Tillståndsansökan.

Vi pratar med Peter Svantesson på Bergvik Skog för få veta mer om projektet och vad som händer med ansökan framgent. Vi passar också på att prata lite om Bergvik Skogs syn på vindkraft.

Hej Peter, kan du berätta lite om hur projekt Ödmården ser ut och hur många verk som ni vill bygga?

Javisst! Vi ansöker om tillstånd för att få bygga 98 vindkraftverk i ett område cirka 2 mil söder om Söderhamn. Områdets avgränsas i väster av väg E4 och i öster av befintlig järnväg samt utredningskorridor för ny järnväg. Området och antalet verk har avgränsats under arbetets gång till följd av interna utredningar och inkomna synpunkter och yttranden vid både samråd steg 1 och steg 2. Gentemot det ursprungliga förslaget har områdets yta reducerats framförallt i norr och öster. Reduceringen ger att vindkraftområdet kommer längre från Ljusne och Vallvik i norr och längre från Sunnäsbruk i öster.

Det är ju ganska stora förändringar jämfört med hur området såg ut vid den här tiden förra året. Vad beror det på?

För att tillsammans nå i hamn med lyckade projekt är det viktigt för oss att projekten utvecklas i god dialog med lokala intressenter, vi har därför lagt stor vikt vid samrådsprocessen. Genom samrådsprocessen och i dialogen med närboende, fritidsboende, jägare, kommunen och andra intressenter har vi fått in en rad synpunkter på projektet som utvecklat vår kunskap om området. Utöver samrådsprocessen har vi genomfört utredningar av bl. a. natur- och kulturvärden. Arbetets gång har resulterat i bättre kännedom om området vilket i Ödmårdens fall resulterat i ett reducerat projektområde.

För att utveckla hur vårt arbete med samrådsprocessen sett ut något så har den skett i två steg, dels under våren/sommaren 2012 och sedan efter revidering av projektet åter våren 2013. Under arbetets gång har det blivit flertalet besök i vindkraftområdet men även till Söderhamn, Ljusne och Axmar. Under sommaren 2013 har vi dessutom haft ett lokalkontor öppet en dag i veckan, jämna veckor i Axmarbruk och udda veckor i Ljusne. Syftet med öppet hus har varit att föra en dialog med ortsbefolkning, fritidsboende och besökande. Baserat på inkomna synpunkter från dessa kontakter och genom de formella samråden med myndigheter och allmänhet samt de genomförda inventeringarna har projektområdet reducerats och anpassats. Områdets reducering har flyttat området längre bort från byar och fritidsbebyggelse. Det nu ansökta området är arealmässigt mindre än hälften av det område vi studerade när dialogen kring projektet inleddes. Samtidigt har antalet verk reducerats från upp till 200 vindkraftverk till de nu ansökta 98 vindkraftverken.

Vad händer nu?

Ansökan behandlas nu av miljöprövningsdelegation (MPD) i Dalarnas län. I första läget gör tjänstemännen på länsstyrelsen en bedömning av om vår ansökan ger en tillräckligt allsidig belysning av projektet för tillståndprövningen. Detta kan eventuellt resultera i att MPD återkommer och ber oss att komplettera ansökan på vissa punkter. När de anser att ansökan är komplett kungör de ärendet och alla berörda har återigen möjlighet att lämna sina synpunkter, denna gång direkt till MPD. Därefter behandlar MPD ärendet och fattar beslut angående miljötillståndet.

Bergvik Skog är ju ett skogsbolag. Varför håller ni på med vindkraft?

Det är en bra fråga, som har flera svar. Världen står inför klimatförändringar som alla måste bidra till att förhindra så långt det bara är möjligt. Vi på Bergvik Skog är inget undantag. Vi förvaltar skog som tar upp koldioxid och dessutom kan bli till biobränsle till förnybar el- och värmeproduktion. Men vi kan också upplåta mark till vindkraft, en annan form av förnybar elproduktion. Allt detta kan vi göra och samtidigt bidra till positiva ekonomiska resultat i verksamheten, som självklart är en annan drivkraft för oss. Alla företag måste gå med vinst för att inte gå omkull och det gäller även skogsbolag.

Ja, att det handlar om förnybar el är ju onekligen en fördel. Vilka nackdelar ser du med vindkraft?

Vindkraftverk hörs och syns, det går inte att undvika. De är höga och står oftast på höga platser i terrängen. De går inte att gömma, så är det. Somliga oroar sig för ljud, men alla projekt får ett begränsningsvärde för ljud.  Detta bestäms av MPD och anges i miljötillståndet. Praxis är att det inte får låta mer än 40 dB(A) vid bostadshus, även fritidsboende, och det klarar vi med det förslag som vi lämnat in till MPD.

En del framför vindkraftens oregelbundna produktion som en nackdel. I Sverige har vi förmånen att vår stora tillgång på vattenkraft ger oss möjlighet att reglera vindkraft och annan intermittent kraftproduktion på ett smidigt sätt. Studier visar att Sverige kan producera 30 TWh vindkraft med hjälp av den reglerkraft vi redan har och dit är det en bit kvar.

Iskast och hinderbelysning är två nackdelar som vi tror kommer att få tekniska lösningar innan det blir dags att bygga Ödmården. Radarstyrd hinderbelysning finns redan idag och avisningsutrustning för vindkraftverk är under utveckling.

Vilka fördelar ser du med en vindkraftetablering lik den i Ödmården?

Det finns många fördelar. Förutom den förnybara elen är kanske den största fördelen de arbetstillfällen som skapas. Vi vet från andra stora parker som byggts i Sverige att med 98 verk blir det ca 35 arbetstillfällen lokalt eller regionalt under parkens hela livslängd och cirka 500 arbetstillfällen under byggfasen där 25 % statistiskt sett blir lokalt/regionalt. Besöksnäringen kommer kunna dra fördelar med ökad omsättning eftersom trafiken och antalet personer som rör sig i trakten kommer att öka. På kort sikt, under byggtiden, kommer dessutom många lokala entreprenörer ha möjlighet att sälja sina tjänster. I Jädraås vindkraftspark i Gästrikland var ett femtiotal lokala/regionala engagerade.

Under drifttiden kommer del av vindkraftsparken intäkter tillfalla lokalsamhället med bygdemedel på 30 000 kronor per verk och år. För en park med 98 verk betyder det drygt 2,9 miljoner årligen. Ändamålet med dessa bygdemedel medel kommer vi att diskutera med lokala företrädare. Tänkbara syften är stöd till det lokala förenings- och näringslivet, kulturevenemang, upprustning av anläggningar eller liknande.

Tack!

Hela sommaren vid Ödmården

Välkommen att prata vindkraft och projektet Ödmården med oss!

Varje måndag kl.15-20 under hela sommaren kommer det att finnas möjlighet att ställa frågor och få infomation om Ödmården i projektområdets direkta närhet. Vi bjuder på kaffe och kaka.

Mer information:  Platskontor Ödmården sommaren 2013

 

Inbjudan till samråd steg 2

Bergvik Skog AB inbjuder intressenter till samrådsmöten steg 2 för det reviderade projektförslaget av vindkraftspark Ödmården.  Samrådsmötena sker i form av Öppet Hus med bemannade informationsstationer. Information kommer bl.a. ges om den planerade vindkraftsparkens lokalisering, omfattning, utformning samt förutsedda miljöpåverkan.

Tid och plats

  • Tisdagen den 16:e april kl. 17– 20 på Axmarbrygga Havskrog
  • Onsdagen den 17:e april kl. 17 – 20 i Ljusne Folkets Hus

För mer information se Samråd.

Resultat från kulturmiljöutredning

Under sensommaren/hösten 2012 genomförde Arkeologicentrum AB en kulturmiljöutredning inkl en frivillig arkeologisk utredning i området för vindkraftsprojekt Ödmården. I utredningen studerades befintligt material om området och det genomfördes även en omfattande inventering i fält.

Alla de synliga kulturhistoriska lämningar som påträffats inom området har noterats och registrerats och man har också gjort platsbesök på närliggande, viktiga kulturhistoriska platser för att bedöma hur de skulle kunna påverkas av en vindkraftspark i området.

 

Om området och landskapet

Utredningsområdet ligger i östra delen av Ödmården, ett större skogsområde som är omnämnt redan under medeltiden. Flera fäbodar har funnits i området, men försöken att bedriva jordbruk har varit få.

Inom området finns inga större höjdskillnader. De lägsta delarna återfinns längst mot nordost. Där är höjden över havet mellan fem och tio meter.

Utredningsområdet domineras av skogsmark, med olikåldrig produktionsskog, som avbryts av tomtmark kring befintlig bebyggelse och av igenväxande s.k. inägomark kring bebyggelselämningar. Området används, förutom för skogsbruk, även för rekreation, jakt och orientering.

Genom området löper ett väl utbyggt nät av skogsbilvägar. Flera av dessa utgör i själva verket äldre färdvägar och stigar.

Resultat från utredningen

Området som undersökts är sammanlagt 8525 hektar stort. Innan utredningen genomfördes fanns det i området 31 registrerade kulturhistoriska lämningar. De flesta av dessa ligger nära E4:an och har påträffats i samband med en arkeologisk utredning i vägkorridoren år 2002. De flesta är lämningar av kolningsanläggningar, gruvhål, milstolpar och enstaka rösen.

Den utredning som nu genomförts har väsentligt ökat kännedomen om de kulturminnen som finns i området. Vid inventeringen sensommaren/hösten 2012 framkom 399 nya ej registrerade kulturminnen. Arkeologicentrum har delat upp dem i vilken typ av lämning det är och bedömt hur högt kulturvärde dessa har. Bedömningen är att 11 är s.k fast fornlämning, 373 är övriga kulturhistoriska lämningar där flertalet är kolbottnar efter resmilor, två lämningar har den antikvariska bedömningen uppgift om, och 13 lämningar (alla kolbottnar) har bedömts som förstörda.  De fasta fornlämningarna utgörs av fyra tjärdalar, två kolningsgropar, en liggmilebotten, en dammvall och kvarnlämning, två boplatser och en fågelfångstanläggning.

Högst kulturvärde har de fasta fornlämningarna och därför föreslår Arkeologicentrum AB att inga ingrepp görs i sådana, samt att skyddsområde på 50-100 meter sätts från dessa.

Bilden visar ett välbevarat spismursröse i en kolarkoja.

Över 300 kolbottnar efter resmilor har återfunnits i området. En kolbotten är resterna av en kolmila, som sedan medeltiden och fram till 1900-talet har använts för att framställa träkol från skogsvirke. Kolmilor kunde antingen byggas som resmila eller som liggmila. En kolbotten från en liggmila bedöms som fast fornlämning, vilket betyder ett högt kulturvärde, medan lämningar från resmilor bedöms som inte lika historiskt intressant och hamnar i klassen övrig kulturhistorisk lämning. Kolbotten från resmilor är en mycket vanlig lämningstyp och processen med kolning är väl känd genom många olika källmaterial.

Arkeologicentrum har också pekat ut några områden med potential för att hitta fasta fornlämningar om man skulle genomföra en arkeologisk utgrävning på platsen.

I rapporten konstateras att med enstaka undantag ligger den planerade vindparken på stora avstånd från objekt och miljöer med höga kulturvärden. Bedömningen från Arkeologicentrums sida är att negativ miljöpåverkan i många fall inte uppkommer eller blir obetydlig på grund av avstånd, topografi, trådridåer och beskogning.

Påverkan på projektet

Vid vindkraftsprojekteringen kommer Bergvik Skog att ta hänsyn till inventeringsresultatet så att de mest skyddsvärda objekten skyddas helt. Inga vindkraftverk kommer att placeras där det finns ett  fast fornminne och inga nya vägar kommer heller att anläggas på sådana platser. Vad gäller övriga kulturminnen, t ex rester av den vanligare typen av kolmilor eller resmilor, kommer man så långt det är möjligt att undvika dessa och minimera skador på dem.

Rapporten att ladda ner och läsa här.

Kulturmiljöutredning Ödmården

 

Resultat från naturvärdesinventering

För att kunna bygga en vindkraftspark måste man i sin tillståndsansökan och MKB redovisa vilka naturvärden som finns i området. I ansökan måste man även visa hur de kommer att påverkas vid en eventuell etablering. För Ödmården har Skogsstyrelsen genomfört en inventering och resultaten från denna beskrivs i texten nedan. Vi frågar också Marie Ernström, miljökonsult på Sweco och ansvarig för MKB (miljökonsekvensbeskrivningen) för projekt Ödmården, hur resultaten påverkar projektet.

När man tittar på naturvärden gör man en bedömning av artrikedomen i området. Man tittar på växter, träd, lavar, svampar och annat som växer. Inventeraren eftersöker ekologiska förutsättningar för biologisk mångfald som kan finnas i området. I skog rör det sig exempelvis om gamla träd, död ved, fuktiga områden etc. Inventeraren tittar också efter signalarter, dvs. indikatorer på om området hyser naturvärden.

Vackra vyer och andra estetiska bedömningar ingår inte i definitionen naturvärde. Sådana värden bedöms i landskapsanalysen. Fåglar, fladdermöss och kulturminnen utreds i särskilda inventeringar.

8500 hektar skogslandskap har inventerats för att kartlägga naturvärden i Ödmården-området. Sjöar och vattendrag ingår inte i inventeringen. Naturvärdesinventeringen genomfördes av Skogsstyrelsen genom att först utföra en sammanställning av befintligt kunskapsunderlag i form av tidigare registrerade inventeringar i området.  Därefter genomfördes en inventering i fält under sommaren 2012.

Olikåldrigt tallbestånd på hällmark med tydligt inslag av torrakor och lågor.

Området där vindkraftsparken planeras är sedan lång tid påverkad av skogsbruk. Skogsstyrelsen konstaterar att antalet äldre skogar är få i utredningsområdet, men trots detta hittades ett antal nya värdefulla naturområden utöver de sedan tidigare kända.

Resultat

Vid inventeringen av utredningsområdet för vindkraftspark Ödmården hittade Skogsstyrelsen 18 nya  s k värdekärnor. Med värdekärna menas ett område med höga befintliga naturvärden, vilka kan utgöras av nyckelbiotoper och/eller andra höga naturvärden (naturvärdesobjekt).

Av de 18 nya värdekärnorna som hittades är 16 nyckelbiotoper (klass 1) d v s områden som, utifrån områdets struktur, artinnehåll etc har mycket stor betydelse för skogens flora och fauna och som enligt Skogsstyrelsen generellt bör undantas från exploatering, men där en bedömning ändå kan behöva göras från fall till fall.

Flerskiktad och örtrik blandsumpskog

Utöver nyckelbiotoperna identifierades också 4 s k naturvärdesobjekt (klass 2) med måttligt höga naturvärden. Dessa rekommenderar Skogsstyrelsen också att de generellt undantas från exploatering då de är områden som bl a bedöms komma att kunna utvecklas till nyckelbiotoper.

Naturvärdena som hittats i Ödmården är främst knutna till gammal skog och fuktiga skogsområden med inslag av klibbal och björk. En del rödlistade arter har påträffats (tallticka, granticka, ullticka) liksom några signalarter (nästlav, skogsnycklar, Jungfru Marie nycklar, klibbticka, gammelgranlav, kattfotslav, ögonpyrola).

Tre frågor till miljökonsulten ang naturvärdesinventeringen

Hej Marie Ernström, miljökonsult på Sweco och ansvarig för miljökonsekvensbeskrivningen för projekt Ödmården.

Är du förvånad över resultaten från naturvärdesinventeringen?

I och med att det är ett område som sedan länge är påverkat av skogsbruk så det är svårt att riktigt veta hur resultatet kommer bli, men att några nya områden med höga naturvärden skulle påträffas var väntat. Det brukar vara vanligt när sådana här omfattande inventeringar utförs.

Ändras förutsättningarna för projektet på något sätt av resultaten?

När specifika inventeringar genomförts innebär det nästan alltid att vissa områden inom utredningsområdet exkluderas för kommande projektering. Det är därför vi inte kan eller vill bestämma oss i ett för tidigt skede för antal eller exakta placeringar av vindkraftverk. Alla förutsättningar har vi först efter att alla inventeringar är klara. Resultaten från den här naturvärdes inventeringen innebär i sig inte att utredningsområdet kommer förändras radikalt.

Hur kommer man att ta hänsyn till resultaten om det blir en vindkraftspark i Ödmården?

Resultaten från inventeringen liksom sedan tidigare kända naturvärden i området har vi nu med oss in i processen med att arbeta fram det slutliga förslaget på parkens utformning. Vi kommer i detta arbete att särskilt studera Skogsstyrelsens rekommendationer för områdena så att parken kan få en bra anpassning till de naturvärden som uppmärksammats i sommarens inventering.

Rapporten från naturvärdesinventeringen finns att ladda ner här:

Naturinventeringsrapport

Studieresa genomförd till Hedbodbergets vindkraftspark

Söndagen den 18 november genomfördes en studieresa till Hedbodbergets vindkraftspark utanför Rättvik. Med på resan var 35 stycken intresserade innevånare från i huvudsak områdena kring Ödmården, där Ödmården vindkraftspark utreds.

Den intresserade och engagerade gruppen fick under resan information kring allmän vindkraftteknik och om utredningsläget för Ödmårdenparken. Alla fick också möjlighet att ställa frågor kring vindkraften och projektet.

Väl framme i Hedbodbergets vindkraftspark hade en dimma i Lützen-klass lagt sig platt över området, vilket gjorde att gruppen kunde fascineras över hur något så stort som ett vindkraftverk kan försvinna så fullständigt. När alla höll sig tysta samtidigt kunde ändå verken höras surra någonstans högt upp i dimman, så vinden drog fram där uppe.

Trots missräkningen med att inte kunna se varken verken eller knappt handen framför sig, var resan ändå lyckad och vid den avslutande lunchen på Alfta gästis verkade de flesta tycka att resan ändå hade gett en hel del information som kanske inte varit känd sedan tidigare.

Fågel- och fladdermusinventeringar klara

Hej Martin Rydberg Hedén, ornitolog på Grouse Expeditions. Du har mellan februari och augusti i år inventerat fågellivet i projektområdet.

Varför behövs en fågelinventering när man vill bygga en vindkraftspark?

Alla större förändringar i vilda djurs biotoper riskerar att förändra ekosystemets sammansättning. Vindkraft har figurerat i media under en längre tid där man ibland uttryckt oro för att vindsnurror skall skada eller döda fåglar som passerar. Större undersökningar har visat att det här är ett ganska litet problem jämfört med till exempel bilar, tåg och framförallt katter som husdjur. Enstaka arter kan dock få problem med vindsnurror för nära sina häckområden och med enkla inventeringar och små restriktionsytor kan den typen av risker lätt förebyggas vilket innebär att inventeringar innan en etablering av vindkraft är lämpligt.

Hur har inventeringen genomförts?

Inventeringen har genomförts i ett antal olika moment för att kunna optimera chansen att hitta alla sårbara arter inom området. För de flesta fåglar är linjetaxering det bästa sättet; då går man längs förutbestämda linjer i skogen och noterar samtliga arter som man ser eller hör. För nattaktiva arter görs en separat inventering där man lyssnar efter t ex ugglor och nattskärror. Örnar, som ofta kommer på tal i vindkraftsammanhang, har en separat inventering under tidiga vårvintern då de spelflyger för att markera sina revir. En viktig del är också att undersöka och följa upp den kunskap som redan finns bland lokala ornitologer så väl som på nationellt plan.

Varför så mycket fokus på örnar? Hittade du några?

Både Kungsörn och Havsörn hade tidigare under 1900-talet, av olika orsaker, en mycket kraftig nedgång varpå kraftiga insatser infördes för att få tillbaks de naturliga nivåerna för dessa ståtliga flygare.

Då de är mycket beroende av termik, uppåtgående varma luftströmmar, när de flyger samt är relativt klumpiga i luften ökar risken för kollisioner med t ex vindkraftvek. De är också ofta mycket skygga runt boet, sin storlek till trots, och kan lätt bli störda och avbryta en häckning. De kan bli ganska gamla men reproduktionshastigheten är långsam vilket innebär att alla häckningar är viktiga för att säkerställa att vi ska få njuta av dessa även i framtiden.

Havsörn sågs under inventeringen med ett antal exemplar. Deras aktivitet var framförallt fokuserad längs Ljusnan samt ute i kustbandet. Små justeringar har rekommenderats till parkens dragning som ett resultat av två närliggande häckningar. Detaljerade kontakter har också genomförts med Havsörnsgruppen för att vara överens från början om hur läget ser ut.

Vilka andra fåglar har du hittat i området kring Ödmården?

Området har väldigt olika förutsättningar och i stora delar återfanns bara de typiska produktionsskogsarterna utan att något anmärkningsvärt sågs. Andra mindre ytor har varit mer produktiva, som exempel på roligare arter kan Mindre flugsnappare och Lappuggla nämnas. I Lappugglans fall var det dock inte så roligt eftersom det handlade om en utsvulten individ under sensommaren som lidit hårt av det här otroligt magra sorkåret och sannolikt inte kommer klara vintern. Flera exemplar Gråspett var trevligt att notera och de har klarat sig bra i vissa områden på grund av fina bestånd med grövre Asp.

Har du tittat efter fladdermöss också?

Ja, en studie har gjorts, framförallt med rörliga detektorer men också med vad vi kallar autobox. Autobox är en liten låda med en inspelningsenhet samt en mikrofon som kan registrera fladdermössens ljud och transformera det till ljud som vi kan höra. Det här området ligger egentligen lite för långt norrut för att vara riktigt intressant för fladdermöss, men jag ville ändå göra en ordentlig inventering eftersom det ligger nära kusten och därför kan ha ett varmare mikroklimat.

Resultatet visade att förekomsten generellt var låg men att vissa flyttningsrörelser av framförallt Större fladdermus förekommer längs Ljusnan. Vidare studier visade att sträcket var koncentrerat nära stranden, men jag rekommenderar ändå en skyddszon om 500 meter från Ljusnans strand för att vara på säkra sidan.

De fullständiga rapporterna från inventeringen av fågel och fladdermus kan laddas ner här nedan. Om du vill läsa mer om fåglar, fladdermöss och vindkraft kan vi rekommendera Naturvårdsverkets rapport ”Vindkraftens påverkan  på fåglar och fladdermöss”.

Fågelrapport Ödmården

Bilaga 1 Fågelrapport Ödmården

Bilaga 2 Fågelrapport Ödmården

Bilaga 3 Fågelrapport Ödmården

Bilaga 4 Fågelrapport Ödmården

Fladdermusrapport Ödmården

Back To Top