skip to Main Content

Samråd steg 2

Bergvik Skog AB har insänt ansökan om tillstånd för uppförande och drift av vindkraftsparken Ödmården omfattande 98 verk med en totalhöjd om maximalt 220 m inom ett område ca 2 mil söder om Söderhamn.

Inför tillståndsansökan av Ödmården hölls samrådsmöten steg 2 i form av Öppet Hus med bemannade informationsstationer. Information delgavs bl.a. om den planerade vindkraftsparkens lokalisering, omfattning, utformning samt förutsedda miljöpåverkan.

Tid och plats för samråd steg 2 var

  • Tisdagen den 16:e april kl. 17– 20 på Axmarbrygga Havskrog
  • Onsdagen den 17:e april kl. 17 – 20 i Ljusne Folkets Hus

Gemensam presentation hölls kl. 18.30 vid båda mötestillfällena.

Det första samrådet påbörjades i juni 2012. De yttranden och synpunkter som inkom under steg 1 samt inventeringar har utgjorde underlag för en reviderad områdesavgränsning. Den nya reducerade och den gamla områdesavgränsningen ses i figur nedan.

Översiktskarta med ny samt gammal områdesavgränsning för planerad vindkraftspark Ödmården

Samrådsmötena var ett tillfälle för berörda och andra intresserade att i ett andra skede kunna ge Bergvik Skog AB information och synpunkter om aktuellt område och planerade åtgärder så att detta kan tas i beaktande till tillståndsansökan.

Möjlighet fanns fram till den 8 maj 2013 att lämna synpunkter per brev eller via e-post.

Inbjudan till samråd skickades brevledes till fastighetsägare i områdesavgränsningens närhet och annons har infördes i Söderhamnsnytt samt Söderhamnskuriren.

Inbjudan Ödmården Samråd 2

Samrådsunderlag Samråd 2

Samrådsunderlag Ödmården Samråd 2

Bilaga 1 Översiktskarta

Bilaga 2 Ny och gammal områdesavgränsning

Bilaga 3 Vindresurskarta

Bilaga 4 Naturvärden

Bilaga 5 Kulturvärden

Bilaga 6 Järnvägskorridorer och länkstråk

Material samrådsmöten steg 2, april 2013

Presentation Samråd 2 Ödmården

Vindkraftteknik

Tillståndsprocess

Inventeringar Ödmården

Restriktionskartor Ödmården

Ljud och skuggberäkningar Ödmården

Fotopunkter Ödmården

Fotomontage Ödmården

Sysselsättningseffekter

Bygdemedel och markbyten

Anteckningar från samrådsmöten steg 2, april 2013

Anteckningar samråd Axmar 130416

Anteckningar samråd Ljusne 130417

Samråd steg 1

Bergvik Skog är mycket måna om att projekteringen sker professionellt och arbetar med en proaktiv och öppen dialog. Bolaget har i ett tidigt skede informerat berörd kommun om planerna och har under vår/sommar 2012 utvidgat kommunikationsinsatsen mot närboende, föreningar och andra intressenter.

Under juni månad har tidigt samråd genomförts med Länsstyrelsen, berörda kommuner, särskilt berörda och allmänhet. Material från samråden i Axmar den 20 juni respektive i Ljusne den 26 juni finns att se under rubriken ”Material samrådsmöten juni 2012” nedan.

Under samrådet är det viktigt för både berörda och projektet att vi får in så många synpunkter som möjligt så att ansökan om tillstånd blir väl genomarbetad. Skicka därför gärna in dina synpunkter eller frågor till oss. Sista datum för att skicka in synpunkter efter samråden som genomfördes i juni var den 3 augusti 2012. Samråds- och utredningsprocessen kommer dock att fortsätta de närmaste månaderna och ett andra samråd (steg 2), med möjligheter att lämna ytterligare synpunkter, planeras att genomföras våren 2013.

Vi har fått in en rad synpunkter från samråden i juni och behöver sammanställa dessa och andra fakta. Därefter går vi vidare med olika interna utredningar innan nästa steg i samrådsprocessen tas.

Inbjudan Ödmården Samråd 1

Samrådsunderlag Samråd 1

Samrådsunderlag Ödmården Samråd 1

Material samrådsmöten steg 1, juni 2012

Presentation Samråd 1 Ödmården

Om vindkraft

Vindkraftteknik

Tillståndsprocess

Inventeringar Ödmården

Restriktionskartor Ödmården

Ljud- och skuggberäkningar Ödmården

Fotopunkter Ödmården

Fotomontage V112, 220m Ödmården

Fotomontage Tönnebro rastplats V90, 164 m

Fotomontage Tönnebro rastplats V112, 175 m

Sysselsättningseffekter

Bygdemedel markbyten

Anteckningar från samrådsmöten steg 1, juni 2012

Anteckningar samråd Axmar 120620

Anteckningar samråd Ljusne 120626

Back To Top