skip to Main Content

Samrådsprocess

Samrådsprocess – vad säger miljöbalken

Enligt miljöbalken ska den som avser att söka ett miljötillstånd samråda med allmänhet, särskilt berörda och myndigheter. Det är inte exakt fastställt i lagen hur detta ska gå till, men branschen har med tiden utvecklat en alltmer gedigen process för att säkerställa ansökningar som är väl underbyggda med synpunkter.  Metoden för att nå detta varierar – vanligt är att samrådet sker i form av möten, skärmbildsutställningar och/eller skriftligen. Inte heller finns det reglerat exakt hur lång tid innan möten kallelser ska gå ut och hur lång tid som ska gå från det att man bett att få synpunkter till dess att dessa ska vara inlämnade. De tider vi sätter görs efter avvägningar vad som är rimligt ur olika aspekter och följer god praxis.

Så samråder Bergvik i projekt Ödmården – en tvåstegsprocess

I de projekt som Bergvik Skog startade 2012 har vi valt att dela upp samrådsprocessen i två steg. Detta för att på ett bra sätt kunna fånga upp synpunkter som sedan kan arbetas in i planen för vindkraftsparken.

Steg 1

I första steget görs informationsutskick och vi håller möten med allmänhet, särskilt berörda och myndigheter. Alla synpunkter som vi därefter får in sammanställs så att vi kan beakta dessa i det fortsatta arbetet.

De projektbeskrivningar som ges i första steget är inte helt låsta just därför att det ska finnas utrymme för att ta hänsyn till synpunkter.

Det finns en genuin vilja hos Bergvik Skog att ta hänsyn till alla synpunkter, men samtliga som har synpunkter kommer inte kunna få fullt gehör för dessa. Synpunkterna och interna följdutredningar kommer att leda till ett modifierat förslag till utformning av vindkraftsparken. Detta förslag kommer sedan att sammanställas och presenteras i steg två. I det här skedet är det mycket viktigt för oss att förankra förslaget hos kommunala företrädare eftersom det inte är någon mening att gå fram med ett förslag som inte kommer att tillstyrkas av kommunen.

Steg 2

Utgående ifrån det modifierade förslaget i steg två gör vi nya informationsutskick och håller nya möten med allmänhet, särskilt berörda och myndigheter. Även i detta andra steg finns det möjlighet att lämna synpunkter vilka beaktas inför utformningen av den slutliga tillståndsansökan som sedan tas fram. Alla till Bergvik Skog inkomna synpunkter sammanställs och kommer att bifogas tillståndsansökan som skickas in till Miljöprövningsdelegationen i Dalarna.

Tillståndsansökan enligt miljöbalken

Tillståndsansökan lämnas som helhet, enligt den så kallade box-modellen. Det innebär att en ansökan inte lämnas in för vindkraftverk på i förväg bestämda positioner. De ska istället kunna placeras fritt inom ansökningsområdet. Restriktioner för placeringarna utarbetas under tillståndsprocessen och i samråd med myndigheterna. Dessa restriktioner framgår sedan tydligt i ett eventuellt beviljat tillstånd.

Ansökan, som lämnas in till och beslutas av Länsstyrelsen, ska bland annat innehålla en miljökonsekvensbeskrivning (MKB), en undersökning av möjligheterna till elnätsanslutning, ett eller flera exempel på hur vindkraftverken skulle kunna stå placerade inom det föreslagna område samt en beskrivning av vilka förändringar på befintlig infrastuktur som krävs för att kunna få en vindkraftspark till stånd i det aktuella området. Det senare kan vara kraftledningar för elanslutningar eller förstärkning av befintliga vägar för att kunna komma fram med servicebilar och delar till kraftverksbygget.

Miljöprövningsdelegationens arbete

På Miljöprövningsdelegationens hemsida kan du läsa mer om hur arbetet med ansökan sedan fortskrider. Se http://www.lansstyrelsen.se/dalarna/Sv/om-lansstyrelsen/organisation/Pages/miljoprovningsdelegationen.aspx

Back To Top