skip to Main Content

Bergvik Skogs vindkraftsprojekt

Bergvik Skog driver ett antal vindkraftsprojekt i egen regi och tillsammans med partners. Via menyn ovan hittar du mer information om de olika projekten.

Projektarbete

Utvecklingsprocessen för Bergvik Skogs vindkraftsprojekt initieras vanligtvis av en översiktlig inventering av det egna markinnehavet. Detta med utgångspunkt i de nationella vindberäkningar som finns tillgängliga, bland annat från Meteorologiska Institutionen vid Uppsala Universitet (MIUU). Tillsammans med uppgifter om befintliga bostadshus och geografisk information från ett antal myndigheter såsom länsstyrelserna, Trafikverket, Försvarsmakten med flera identifieras områden där etablering av vindkraft kan vara möjlig.Förutsättningarna för vindkraft studeras också i berörda kommuners översiktsplaner.

För de områden som är intressanta att studera närmare tas kontakter med kommunen för att få en bild av deras syn på en eventuell etablering. Om förutsättningar fortfarande finns genomförs fördjupade förstudier där ytterligare information tas fram och kontakter tas med lokalsamhället och andra intressenter. Översiktliga beräkningar av påverkan till följd av ljud och skuggor från vindkraftverk görs.

Projekteringsarbetet är en lång process som omfattar ett antal aktiviteter däribland vindmätning, teknisk projektering, studier av elanslutningsmöjligheter, samt samråds- och tillståndsprocessen. Eftersom Bergvik Skogs egen organisation har begränsade resurser anlitas konsulter för att genomföra dessa aktiviteter.

Bergvik Skogs del av projekteringsarbetet avslutas vanligen då tillstånd för vindkraftsparken och koncession för anslutningsledningen till elnätet erhållits. Därefter överlåts projektet till en anna part som detaljprojekterar och bygger vindkraftsparken.

Tillståndsprocess

Tillståndsprocessen styrs huvudsakligen av lagstiftningen i Miljöbalken som föreskriver att samråd skall hållas med de som berörs av vindkraftsparken. En miljökonsekvensbeskrivning skall upprättas och ansökan inlämnas till Miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen. Huvuddragen i processen visas i nedanstående figure (klicka på figuren för en store version).

tillstandsprocess-svenska
vkv-i-skog-574x384
Back To Top