skip to Main Content

Vindområden på Bergvik Skogs mark

Vi erbjuder här en möjlighet till tidig dialog. Syftet är att Du som har synpunkter eller information om ett av våra vindområden skall ha möjlighet att delge oss detta före projektering påbörjas och före den lagstadgade samrådsprocessen inleds vid en eventuell vindkraftsetablering.

Du har här möjlighet att lämna in synpunkter om ett visst vindområde redan innan Bergvik Skog har tecknat avtal med en projektör. Om det sedan blir aktuellt med projektering inom vindområdet kommer vi att sammanställa synpunkterna och lämna dessa till projektören.

Nedan finns kartor som visar vindområden på Bergvik Skogs mark. Vindområden i kartan är områden där förutsättningar kan finnas för en vindkraftsetablering men där projektering inte har inletts. Flera av områdena kommer sannolikt aldrig att bli aktuella för en vindkraftetablering. Detta pga. att man under förprojekteringsfasen kan komma att identifiera motstående intressen som omöjliggör en vindkraftsetablering. Dina synpunkter är i det sammanhanget värdefulla.

Vindområden Jämtland, Gävleborg Uppsala 160512

Vindområden Västmanland, Dalarna, Jämtland 160609

Vindområden Jönköpings län 140617

Vindområden Värmland_örebro_V_Götaland 160609

(För vissa äldre webbläsare kan det krävas att du först
sparar kartorna på din egen dator innan du kan öppna dom)

För att lämna dina synpunkter kan du kontakta oss antingen via brev eller mail. Ange ID-nummer från kartan för det område du vill lämna synpunkter på. Vi måste ha detta nummer för att kunna hantera dina synpunkter.

Vindkraft_vag

Kontaktuppgifter

Torsten-Persson-1

Torsten Persson

Tel: 023-583 74, 070-307 10 66

Vindkraftsavdelningen
Bergvik Skog AB
791 71 FALUN

Back To Top